Obce - Červenka

Historie obce Červenka

Historie Červenky a osudy jejích obyvatel byly od nepaměti svázány s nedalekou Litovlí. Na levém břehu Moravy existovala v dávné minulosti slovanská rybářská osada. Pravděpodobně z bezpečnostních důvodů byla někdy po roce 1250 založena na pravém břehu Moravy nová Litovel, a to jako královské město. Nejstarší listiny o Litovli nejsou důvěryhodné, první autentickou informací o založení města je latinská listina vystavená 13. října roku 1287 v Olomouci králem Václavem II. V ní se mimo jiné píše „My, Václav II. z milosti Boží král český a markrabí moravský, dosvědčujeme tímto, že litovelský městský rychtář Jindřich, syn bývalého olomouckého městského rychtáře Bedřicha, s jasným svědectvím spoluobyvatel prokázal, že jeho strýc Jindřich Epich jménem, kdysi zakladatel a rychtář Litovle, tamější rychtu na základě původního věnování od krále Otakara, našeho zesnulého otce, držel a byl na ní usedlý. K této rychtě tehdy náleželo tamější mýto, rybáři tamtéž, dům na rynku, dva lány v Července, …“. Z této listiny tedy vyplývá, že obec Červenka existovala již kolem roku 1260, případně i dříve.

Předtím již roku 1213 bylo založeno blízké královské město Uničov (leží přibližně 6 km severním směrem od Červenky).

Malá odbočka k jménu obce - obec se kdysi jmenovala Czermny (Čermný - t.j. Červený) a potok protékající obcí Červinka. Chybou při přepisování vznikl název Czerny, což si špatně vyložili Němci a tak potok i obec nazvali Schwarzbach (též Schwarcpach, Schwartzbach apod.), zpětným překladem do češtiny vznikl název obce Černý nebo Černá. Teprve roku 1887 prosadili starosta František Pospíšil a učitel Josef Kvapil úřední jméno Červenka. Potok protékající obcí se nyní jmenuje Čerlinka.

Kolem roku 1440 získali Litovel páni z Vlašimi, od roku 1513 páni z Boskovic, za jejichž vlády město nejvíce vzkvétalo. Od roku 1597 přešla Litovel pod panství Liechtensteinů, v jejich přímé správě zůstala až do roku 1848.

V roce 1616 město Litovel vydalo občanům Červenky tzv. „List odmrtný dědiny Černý“, kterým se povolilo činit závěti.

Během třicetileté války Červenka nejvíce utrpěla v roce 1642, kdy byla Litovel obléhána Švédy (nakonec dobyta a vydrancována). Po roce 1642 nebyly z Červenky do Litovle odváděny žádné gruntovní platby, v roce 1658 se uvádí Červenka dokonce zcela pustá. Ale již v roce 1671 se uvádí 28 sedláků a 14 zahradníků.

Kolem roku 1750 se začínají stavět první domy na tzv. Malé Července (dnešní ulice Vítězná). S původní tzv. Velkou Červenkou (dnešní ulice Svatoplukova) se stavebně spojuje teprve v letech 1845-1872, do té doby to byly dvě samostatné zástavby.

V roce 1771 se zavádí číslování domů, obec měla 44 čísel popisných.

Z let 1787-1788 pocházejí první záznamy o školní docházce v obci, učilo se v nevyhovujících prostorách, ale teprve v roce 1888 se dostavěla a otevřela nová školní budova. Ta sloužila téměř sto let. V letech 1982-85 byla škola zásadně přestavěna, další stavební úpravy byly v roce 1995.

V roce 1798 byla vysvěcena kaple sv. Pavlíny.

Po roce 1840 do života Červenky zasáhla železnice. Přes katastr obce se začala stavět trať z Olomouce do Prahy (provoz zahájen v srpnu 1845). Na okraji Červenky bylo postaveno nádraží, zprvu se jmenovalo Litovel, po otevření místní dráhy do Litovle v roce 1887 se nádraží přejmenovalo na Červenka. Polnosti občanů byly tratí rozděleny - před stavbou železnice měla pole délku v průměru 1300 metrů, sedláci vlastnili průměrně 50 brázd, chalupníci 28-32 brázd a zahradníci 14-16 brázd. V původně zemědělské obci začalo bydlet hodně železničářů, v matrikách se začala objevovat nová povolání - dělník na dráze, hlídač na dráze, topič apod.

Nové nádraží v Července začal využívat k dojíždění na svá sídla Bouzov, Sovinec a Bruntál velmistr řádu Německých rytířů arcivévoda rakouský Maxmilián d´Este. Jako čekárnu pro sebe si nechal postavit v roce 1847 vedle nádraží malý zámeček, ale už v roce 1859 ho daroval řádu Redemptoristů (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele). Vedle zámečku stála malá kaple, roku 1860 se začal stavět kostel sv. Alfonse a 20.8.1862 byl slavnostně vysvěcen. V roce 1896 byl klášter přestavěn a byl zde zřízen pětitřídní juvenát (církevní škola), od roku 1902 sedmitřídní, v roce 1923 byla škola přeložena do jižních Čech. V roce 1950 byl klášter násilně zrušen, část hospodářských budov a pozemků přešla do JZD. V klášteře začala sídlit armáda, v sousedním kostele byly ale bohoslužby zachovány. Po armádě sídlila v budově kláštera krátce lesní správa, od roku 1960 až do současnosti je budova využívána jako domov důchodců. Vlastní kostel byl v roce 1990 vrácen řádu Redemptoristů, ale od ledna 2006 přešel do správy olomouckého arcibiskupství (celkový pohled na kostel a domov důchodců).

Od roku 1850 se Litovel stala sídlem hejtmana.

Roku 1885 založen „hasičský spolek“ - dnes Sbor dobrovolných hasičů.

18.3.1901 zahájila v obci činnost Rolnická družstevní mlékárna, její provoz byl zastaven až po téměř 60 letech (k 1.1.1959). V uvolněné budově byla v letech 1960-1971 sodovkárna, poté výroba přešla do Olomouce. V roce 1927 byl do obce zaveden první telefon - a to právě do mlékárny.

Od roku 1927 využívá Červenka k pohřbívání svůj vlastní hřbitov. Předtím byli obyvatelé Červenky pohřbíváni v Litovli u kostela sv. Filipa a Jakuba (tzv. Staré město nebo Uničovské předměstí), ale město Litovel se rozhodlo tento hřbitov zrušit a vybudovalo nový za městem na opačné straně Litovle. Již v roce 1937 se musel červenský hřbitov zvětšit, část původní zdi byla použita na novou zeď, zbytek prostoru byl obehnán pletivem. Zeď byla kompletně dokončena až v roce 1993...

Na podzim 1938 se Červenka ocitla ve velmi složité situaci. Obec se dostala do tzv. Sudet a byla 10.října 1938 obsazena německými vojsky. Sousední město Litovel a blízká vesnice Tři Dvory zůstaly až za hranicemi v Československu. Po různých intervencích a jednáních se Červenka a sousední Střelice vrátily 24.11.1938 zpět do Československé republiky. Nové hranice mezi Německem a zbytkem Československa byly v těsném sousedství Červenky, v obci byla finanční stráž, její členové byli ubytování po domech.

Osvobození se Červenka dočkala až 9. května 1945 ráno.

Od roku 1947 se začaly ulice v obci pojmenovávat. Naše ulice dostala jméno Vítězná, protože po ní vstoupili do obce vojáci Rudé armády.

V lednu 1948 bylo založeno tzv. strojní družstvo, jeho hlavním cílem byla vzájemná výpomoc a půjčování si mechanizace. Družstvo se stalo základem budoucího JZD, které vzniklo v obci poměrně brzy - 6. května 1949. K rozorání mezí došlo až 1. září 1950.

Po roce 1970 došlo ke sloučení JZD se třemi okolními JZD, nové družstvo dostalo název "Jednotné zemědělské družstvo 9. května", sídlo mělo v Července, hospodařilo na 3183 ha a mělo 760 stálých pracovníků.

Po sloučení se postupně rozšiřovala i tzv. přidružená výroba (kovovýroba, sítotisk, stavebnictví, jídelna). Od roku 1980 družstvo úspěšně vyvíjelo motorové rogalo pro agrotechnické aplikace (plocha křídla 23 m2, nádrž na 80 litrů postřiků). Vývoj byl ale ve finální fázi na přelomu let 1983 a 1984 na nátlak nejvyšších orgánů zastaven (obavy ze zneužití k emigraci). Po roce 1986 fungovala úspěšně v družstvu škola pro piloty motorových rogal, a to až do roku do 1991.

V červenci 1997 byla část Červenky zasažena velkou povodní, naštěstí škody nedosáhly tak velkých rozměrů jako v sousedních obcích Litovel a Tři Dvory.

V roce 1957 byl připojen k Července Nový Dvůr (několik samostatně stojících hospodářských a obytných budov). V roce 1960 byla k Července připojena sousední obec Tři Dvory, v roce 1975 byla Červenka připojena k Litovli. Od roku 1991 je Červenka opět samostatnou obcí (Tři Dvory zůstaly v Litovli). V obci žije zhruba 1300 obyvatel.

Dne 19. ledna 2007 udělila Poslanecká sněmovna ČR obci Červenka vlajku a znak.

Více fotografií z obce najdete v menu Fotogalerie - Obce a místa.